Kto sme a o čo sa snažíme

Národný Trust n.o. sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny.

V rokoch 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 sme úspešne zrealizovali osem ročníkov kultúrno-vzdelávacieho podujatia s názvom „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ od roku 2012 sa podujatie rozrástlo aj do iných miest a obcí na Slovensku pod upraveným názvom „Víkend otvorených parkov a záhrad“.

Pri príprave prvého ročníka podujatia sme sa inšpirovali podujatím podobného charakteru s názvom „Open Garden Squares Weekend“, ktoré od roku 1998 organizuje britská organizácia London Parks and Gardens Trust (http://www.londongardenstrust.org/).

Víkend otvorených parkov a záhrad je udalosťou, ktorá dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Cieľom nášho kultúrno-výchovného podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a cez pochopenie týchto hodnôt viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.
Našim cieľom je prezentovať aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe parkov a záhrad Slovenska podieľali v minulosti ako aj tých, ktorí sa tomuto krásnemu umeniu venujú aj v dnešných dňoch.
Množstvo historických parkov a záhrad na Slovensku je síce prístupných verejnosti fyzicky, no väčšina z nich nie je verejnosti prístupná v zmysle duševnom. Na rozdiel od britských partnerov organizátori z Národného Trustu n.o. zapájajú do podujatia aj bežne prístupné lokality – ideu otvorenosti parkov a záhrad prezentujú najmä v zmysle vnímania a pochopenia historických súvislostí a všetkých významných hodnôt parkov a záhrad.

Výchovno-vzdelávací rozmer podujatia
Veríme, že pre ochranu hodnôt parkov a záhrad, ktoré sú obrovským potenciálom pre našu spoločnosť je dôležité ich poznanie a pochopenie. Z tohto dôvodu bude v IX. ročníku nášho podujatia opäť mimoriadna pozornosť venovaná atraktívnemu a interaktívnemu spôsobu vzdelávania návštevníkov podujatia.

Ťažiskovou aktivitou v tomto smere bude poskytovanie bezplatných sprievodcovských služieb. V Bratislave pri tejto aktivite budeme opäť spolupracovať s mladými ľuďmi – budúcimi záhradníkmi, sadovníkmi či záhradnými i krajinnými architektmi. Vylúčiť z tohto procesu však nechceme ani staršiu generáciu – pamätníkov a všetkých aktívnych ľudí so záujmom o túto problematiku.

Našou snahou je, aby sa vo všetkých zapojených lokalitách návštevníci podujatia dozvedeli
hodnotné, nové, zaujímavé a pre nich zrozumiteľné a relevantné informácie o parkoch a záhradách Slovenska.

Víkend otvorených parkov a záhrad sa uskutočňuje vždy druhý júnový týždeň, kedy naplno vynikne kvitnúca bujná vegetácia. Návštevník si počas tohto víkendu môže užívať prerod jari v leto!
Podujatie na Slovensku organizačne zabezpečuje Národný Trust n.o.  Do podujatia je každý rok zapojených množstvo partnerov (mestské a obecné samosprávy, odborné a výskumno-vedecké či vzdelávacie inštitúcie ako aj množstvo ďalších mimovládnych organizácií), bez ktorých by naše podujatie nebolo možné realizovať a im patrí naša vďaka.

V roku 2017 sa podujatie uskutoční opäť druhý júnový víkend v dňoch 9.-11.6.2017.